Privacy & Algemene Voorwaarden

Uiteraard respecteren wij uw privacy !

Marjons Petfood zal nooit gegevens verstrekken via deze webshop aan derden verkopen dan wel misbruiken voor commerciële doeleinden.

Uw gegevens dienen louter ter afhandeling van de geplaatste bestellingen.
U kunt met een gerust gevoel uw bestelling plaatsen.

Voor meer informatie neem gerust contact met ons op: +31-(0)45 527 59 80

Algemene voorwaarden van:
Marjons Petfood
Haafheidestraat 7
6443XR Brunssum
Nederland

Tel.nr.: (0)45 527 59 80

Marjons Petfood is onderdeel van Dierentolk Marjon en energetisch therapeut voor dieren en is ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 14099064
Het bijbehorende BTW nummer is: NL 1562.24.987.B01

Marjons Petfood wordt vertegenwoordigd door Marjon Jasker

Levertijden en leveringsvoorwaarden
Je bestelling proberen wij z.s.m. bij je af te leveren, uiterlijk binnen 14 dagen.
Mocht de levertijd van het bestelde product afwijken, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.

Prijzen
Alle vermelde prijzen op onze website zijn inclusief BTW en aangeduid in de valuta EURO.

Algemene Voorwaarden
1. Op de door Marjons Petfood gesloten overeenkomsten zijn onderstaande verkoop en leveringsvoorwaarden van toepassing,

Aanbiedingen
2. De aanbiedingen die bij Marjons Petfood worden aangeboden zijn geheel vrijblijvend.

Zekerheidstelling
3.Marjons Petfood is echter steeds gerechtigd om van de opdrachtgever zekerheidstelling voor het nakomen van diens betalingsverplichting te verlangen en de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat die zekerheid is gesteld

Leveringen
4. De levertijden vermeld bij Marjons Petfood zijn bij benadering, en zullen zoveel als mogelijk in acht worden genomen. Marjons Petfood is echter nimmer aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade van vertraagde levering van Marjons Petfood of zijn leverancier(s).
Wij leveren alleen binnen Nederland, uiteraard bestaat de mogelijkheid voor klanten buiten Nederland de bestelling af te halen bij Marjons Petfood of te laten bezorgen op een Nederlands adres.

Retour zenden
5. Terugzenden geldt alleen voor de producten die niet aan een houdbaarheidsdatum vast zitten. Voor de houdbare producten geldt een bedenktijd van 7 kalenderdagen. De bedenktijd gaat in op het moment dat je het product ontvangt. Men mag het product binnen deze periode terugsturen (terugzendrecht) zonder een reden op te geven. Wij betalen de aankoopprijs + de eventuele verzendkosten binnen 14 dagen terug. De retoursverzendkosten zijn voor rekening van de klant.
Diepvriesproducten kunnen wij om hygiënische redenen niet retour nemen.

Overmacht
6. Marjons Petfood kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het niet of niet tijdig nakomen van haar verplichtingen als gevolg van overmacht zoals daar zijn (oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, staat van beleg, werkstaking of uitsluiting, brand, ongeval of ziekte van personeel, bedrijfsstoring, gebrek aan voorraden, stagnatie in vervoer, van overheidswege opgelegde beperkingen, of van haar leveranciers etc.) In de voorkomende gevallen is de klant gerechtigd om zijnerzijds het bestelde te annuleren en zal het eventueel al betaalde aan hem of haar worden geretourneerd met aftrek van de door Marjons Petfood gemaakte kosten.

Vervoer
7. Vervoer van bestellingen vallen onder volledige verantwoording van Marjons Petfood. Het door de klant bestelde wordt voor uitlevering altijd gecontroleerd op gebreken en/of beschadigingen. Na overdracht en controle op gebreken/beschadigingen van de bestelling aan de klant komt de verantwoording voor Marjons Petfood voor wat betreft het geleverde te vervallen.

Reclames
8. Marjons Petfood kan nimmer aansprakelijk worden gesteld door de wederpartij geleden gevolgschade door het gebruik van de bij Marjons Petfood ingekochte producten en/of diensten.

9. Op straffe van verval van het recht van reclame zal de klant, indien daartoe gronden zijn, binnen 48 uur na ontvangst van zijn/haar bestelling, schriftelijk (per fax of aangetekende brief) met motivatie bij Marjons Petfood dienen te reclameren. Een reclame schort de betalingsverplichting nimmer op. Als de reclame door Marjons Petfood gegrond wordt geacht zal Marjons Petfood per geval bekijken hoe e.e.a. op een zo goed mogelijke manier op te lossen. Dat kan zijn; de factuur aan passen of retourneren van al betaalde rekening(en) of door opnieuw te leveren. Dit alles in overleg met de klant.

Betaling van de producten
10. Er dient altijd vooraf betaald te worden. Uitzondering hierop is als men overlegd heeft met Marjons Petfood om de betaling achteraf te mogen betalen. Of de betaling geschied tijdens het ophalen van het product.

Wanprestatie klanten
11. Indien er geen tijdige betaling plaats vindt door de klant is Marjons Petfood gerechtigd om alle leveranties ingevolge de onderhavige of andere overeenkomsten op te schorten, onverminderd het haar recht nakoming en/of schadevergoeding te vorderen of te doen laten vorderen.
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdende met de inning van enige vordering ten aanzien van de klant, komen volledig ten laste van de klant. Alle door Marjons Petfood te maken kosten ten gevolge van hetgeen in dit artikel vermeld zal zonder verdere bewijsvoering van Marjons Petfood ten laste worden gelegd aan de klant.
De klant is over hetgeen verschuldigd aan Marjons Petfood wettelijke rente en kosten verschuldigd over de periode dat hij in verzuim is.

Toepasselijk recht
12. Op alle overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing.

Alle typefouten zijn voorbehouden!

© Marjons Petfood/Dierentolk Marjon 2013(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2014 - 2022 Marjons Petfood | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel